Εισαγωγή

Καλωσορίσατε στον Ιστότοπο της Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ (εφ εξής η εταιρεία) . Για τη δική σας προστασία αλλά και για την προστασία της εταιρείας ορίστηκαν οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Χρήσης του Ιστοτόπου (εφεξής «Όροι και Συνθήκες»). H εταιρεία σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα on-line Περιεχομένου και Υπηρεσιών μέσω του Ιστοτόπου, η χρήση του οποίου διέπεται εξ ολοκλήρου από τους παρόντες Όρους. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του Ιστοτόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων αυτών. Δεδομένου ότι οι Όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς πρότερη ειδοποίηση, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα. Η χρήση του δικτυακού μας τόπου διέπεται και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Ιστότοπο της εταιρείας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

H εταιρεία έχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του Ιστοτόπου, καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, τη δομή του και τη συλλογή του υλικού (π.χ. «Εικόνα και απορρέουσα ατμόσφαιρα»-look and feel). Εκτός εάν άλλως ορίζεται, το υλικό που περιέχει ο ιστότοπος προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση, απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, διαβίβαση, προβολή, δημοσίευση ή αναμετάδοσή του για οιονδήποτε σκοπό χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της εταιρείας. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου (φωτογραφίες, κείμενα, ταινίες μικρού μήκους κ.α.) ανήκουν στην συνιδιοκτησία της εταιρείας.

Πρόσβαση και Επέμβαση

Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους συσκευή ή άλλη διαδικασία με σκοπό την παρακολούθηση ή αντιγραφή ιστοσελίδων της εταιρείας ή του περιεχομένου τους, ή για άλλον σκοπό για τον οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι, χωρίς πρότερη ρητή έγγραφη άδεια της εταιρείας. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κάποια συσκευή, λογισμικό ή πρόγραμμα για να επέμβετε ή να αποπειραθείτε να επέμβετε στην καθαυτό λειτουργία του Ιστοτόπου της εταιρείας. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε ενέργειες που επιβαρύνουν την υποδομή μας χωρίς εύλογη αιτία ή συνεπάγονται τη φόρτωση δυσανάλογα μεγάλου όγκου δεδομένων. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα αντιγράψετε, αναπαράγετε, αλλοιώσετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα προϊόντα ή παρουσιάσετε σε κοινό τα περιεχόμενα του Ιστοτόπου μας (με εξαίρεση τη χρήση για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς), χωρίς πρότερη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

Λογότυπο και Σήματα

Το λογότυπο της εταιρείας χρησιμοποιείται από την ίδρυση της εταιρίας ως και σήμερα και προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας προσβάσιμης μέσω του Ιστοτόπου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που ορίζει η εταιρεία για τη χρήση του υλικού. Σήματα, τα οποία σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται ως trademarks, με σκοπό τη χρήση και πρόωθηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Ιστοτόπου της εταιρείας, βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της εταιρείας. Λογότυπα και σήματα άλλων προϊόντων είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων δικαιούχων.

Απαλλακτικές ρήτρες

Η εταιρεία δεν δεσμεύεται ότι ο Ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από λάθη και σε διαρκή λειτουργία, ούτε ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση του Ιστοτόπου ή περιεχομένου τινός ή από τη χρήση μηχανής αναζήτησης ή συνδέσμου που εμπεριέχεται σε αυτό. Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενό του λειτουργούν «ως έχουν» και «ως διατίθενται». H εταιρεία δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα αρχεία που θα αποθηκεύσετε από τον Ιστότοπο δεν περιέχουν ιούς ή παράγοντες καταστροφής, και δεν υποχρεούται να παράσχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. H εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οιεσδήποτε ζημίες προκληθούν από τη χρήση του Ιστοτόπου, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμό, για ζημίες θετικές, αποθετικές, τυχαίες, ζημίες που επισύρουν ποινές ή επακόλουθες ζημίες. Επίσης, δεν παρέχει εγγυήσεις για οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύπτει λόγω χρήσης του Ιστοτόπου ή της παρούσας υπηρεσίας.

Ανεξάρτητοι ιστότοποι

Στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχονται σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους τρίτων, τους οποίους η εταιρεία δεν ελέγχει («ανεξάρτητοι ιστότοποι»). H εταιρεία δεν αποδέχεται ούτε φέρει ευθύνη για οιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό παρουσιάζεται ή διατίθεται από Ανεξάρτητους Ιστοτόπους. Το ίδιο ισχύει για δικτυακούς τόπους που μπορεί να περιέχουν συνδέσμους με τον Ιστότοπο της εταιρείας. Οι σύνδεσμοι με τον Ιστότοπο της εταιρείας διέπονται από την Πολιτική για τους Υπερ-συνδέσμους του Ιστοτόπου της εταιρείας.

Ο συγκεκριμένος Ιστότοπος είναι συμβατός με τις τελευταίες εκδόσεις των πλοηγών Microsoft Internet Explorer, Opera for Windows, Chrome, και Firefox.  Έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί εντοπισμού μη ύπαρξης της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Ο Ιστότοπος έχει βελτιστοποιηθεί για ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024 X 768.

Προσβασιμότητα

H εταιρεία υπογραμμίζει την αξία της προσβασιμότητας και δεσμεύεται να παράσχει ένα δικτυακό τόπο προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται από πλειάδα τεχνολογιών. Κατά την αναζήτηση και το σχεδιασμό του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών του δικτυακού του τόπου, η εταιρεία συμβουλεύτηκε τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το Περιεχόμενο Ιστοτόπων W3C (W3C Web Content Accessibility Guidelines) και επιδιώκει να εφαρμόσει όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές, ώστε να παρέχει Ιστότοπο Επιπέδου A.

Αποζημίωση

Η χρήση του εν λόγω Ιστοτόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε την εταιρεία, καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, εργαζομένους, πράκτορες και εκπροσώπους τους και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων δαπανών δικηγόρου, που τυχόν προκύψουν από τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε την εταιρεία καθώς και τα στελέχη, εμπιστευματοδόχους, εργαζομένους, πράκτορες και εκπροσώπους τους από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, δηλωθέντα ή μη) που τυχόν έχετε εναντίον τους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στην εταιρεία. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν ρητώς ορίζεται άλλως. Τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή με τη δική σας χρήση του Ιστοτόπου. Η χρήση του Ιστοτόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων για οποιαδήποτε διαφορά.

Παραβίαση των Παρόντων Όρων

Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή άλλο δικαίωμα της εταιρείας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οποιονδήποτε ένδικο μέσο. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων, παρακαλείσθε να το αναφέρετε:

Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ
Λ. Παπανικολάου 50
570 10  – Πεύκα
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 638 030

info@thinx.gr