Ευχρηστία και λειτουργικότητα.

Η Εφαρμογή παραδίδεται έτοιμη και παραμετροποιημένη ως προς :

 1. Τις βασικές παραμέτρους της Εργατικής Νομοθεσίας (Ώρες Εργασίας, Τρόπος Αμοιβής της Ασθένειας κλπ).
 2. Την Κωδικοποίηση παραμέτρων της ΑΠΔ του ΙΚΑ (Υποκαταστήματα ΙΚΑ, Πακέτα Κάλυψης, Τύποι Αποδοχών).
 3. Την κωδικοποίηση παραμέτρων για τις ανάγκες του επικουρικού ταμείου ΤΕΑΥΕΤ .
 4. Τις βασικές Μισθοδοτικές Περιόδους (12 Μήνες, 2 Δώρα, 1 Επίδομα Αδείας, 1 Αποζημίωση Αδείας).
 5. Την γραμμογράφηση των Αρχείων πληρωμής, όπως ακριβώς τα θέλουν οι Τράπεζες.
 6. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία (Ονοματολογία, Ταξινόμηση, Ποσοστά/Ποσά, Τεκμαρτά κλπ).
 • Δυνατότητα υπολογισμών με ημέρες ή ώρες (πραγματικές ώρες ή θεωρητικές).
 • Διαχείριση υπαλλήλων & εργατών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ωρομισθίων, εποχικών, οικοδομοτεχνιτών.
 • Μαζική εισαγωγή μηνιαίας μισθοδοσίας εργαζομένων με κοινά χαρακτηριστικά.
 • Μεταφορά μισθοδοσίας από μήνα σε μήνα ή από εταιρεία σε εταιρεία.
 • Χειρισμός τακτικών & έκτακτων προκαταβολών με εκτύπωση αποδείξεων, κατανομή ποσού προκαταβολής σε περισσότερες από μία μισθοδοτικές περιόδους.
 • Δυνατότητα εβδομαδιαίων εκκαθαρίσεων και συνένωσης αρχείων στο τέλος του μήνα για την οριστική εκκαθάριση.
 • Υπολογισμοί μικτών αποδοχών από επιθυμητά καθαρά, αλλά και προϋπολογισμός (budgeting) κατά εργαζόμενο ή ομάδα εργαζομένων για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
 • Υπολογισμός και εκτύπωση των απαραιτήτων εντύπων για περιπτώσεις καταγγελίας σύμβασης / οικιοθελούς αποχώρησης καθώς επίσης και προβλέψεις καταγγελιών απόλυσης όλων των εργαζομένων.
 • Κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας με αμοιβές εργαζομένων ή όχι.
 • Αυτόματη δημιουργία του άρθρου Γενικής Λογιστικής με ομαδοποίηση αμοιβών ανά κατηγορία εργαζομένων, εργοδοτικών και συνολικών εισφορών ανά Ασφαλιστικό Ταμείο.
 • Αυτόματοι υπολογισμοί Δώρων – Επιδόματος Αδείας – Bonus – Επιδόματος Ισολογισμού κλπ.
 • Δυνατότητα τήρησης Ημερολογίου Αδειών & Ασθενειών και παρακολούθηση υπολειπομένων Ημερών Αδειών/Ασθένειας.
 • Δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας αρχείου πληρωμών για οποιαδήποτε Τράπεζα.
 • Πλήρης διαχείριση ΑΠΔ ΙΚΑ, Βεβαιώσεων Ασφάλισης, Βεβαιώσεις Αποδοχών / Κατάσταση ΔΟΥ διμήνου και οριστική, Δισκέτα ΦΜΥ κλπ.
 • Πλήρης ανάλυση του Μισθού (Βασικός, ΑΤΑ, Επιδόματα κλπ) και αποτύπωση της ανάλυσης στην Εξοφλητική Απόδειξη.
 • Πλήρης παρακολούθηση των πληρωτέων, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο εξοφλήθηκε κατά την διάρκεια του Έτους ένας Εργαζόμενος. (Ημερομηνία, Τράπεζα, Υποκατάστημα, Λογαριασμός, παρτίδα πληρωμής).
 • Δυνατότητα ομαδοποίησης εργαζομένων για πληρωμή σε διαφορετικές ημερομηνίες από την εταιρεία.
 • Πλήρης ιστορικότητα σε όλα τα επίπεδα (μισθούς, επιδόματα, υπολογισμούς κλπ).
 • Δημιουργία σειρακών αρχείων (αρχείου απογραφής ασφαλισμένων και αρχείο μηνιάιων εισφορών ασφαλισμένων) για το ΤΕΑΥΕΤ.

Άμεση και πολύπλευρη πληροφόρηση

 • Πλήρης σειρά όλων των εκτυπώσεων που απαιτεί η νομοθεσία (Μισθοδοτικές καταστάσεις, Αποδείξεις πληρωμής, καταστάσεις ανά Ταμείο, Αποζημιώσεις, Οικιοθελείς Αποχωρίσεις κλπ).
 • Δυνατότητα εξαγωγής οποιασδήποτε εκτύπωσης σε αρχείο Microsoft Excel ή ASCII για περαιτέρω επεξεργασία.
 • Δυνατότητα προϋπολογισμών για το κόστος πιθανής πρόσληψης, απόλυσης, αποχώρησης, σε ορισμένη από το χρήστη χρονική στιγμή.
 • Υπολογισμός μικτών αποδοχών από καθαρά και το αντίστροφο.
 • Δυνατότητα άμεσου ελέγχου στον υπολογισμό του ΦΜΥ, κατά την καταχώρηση μισθοδοσίας με προβολή της αναλυτικής ετήσιας εκκαθάρισης του εργαζομένου.
 • Πλήρες MIS (Management Information System) αναλυτικό ή συγκεντρωτικό ανά εργαζόμενο, εκμετάλλευση, τμήμα, ειδικότητα, μισθοδοτική περίοδο, μήνα πληρωμής κλπ, με δυνατότητα drill down σε επίπεδα (πχ υποκατάστημα, τμήμα, περίοδος, εργαζόμενος) το οποίο παρουσιάζεται κατ’ επιλογή του χρήστη σε Εμφάνιση / Εκτύπωση / Αρχείο Excel.

Ασφάλεια

 • Βάση δεδομένων Microsoft SQL server που εγγυάται την ασφάλεια των πολύτιμων δεδομένων της επιχείρησης.
 • Αρχείο χρηστών με επίπεδα πρόσβασης ανά χρήστη ή ομάδα, ανά Ενότητα/Λειτουργία/Επιλογή, (πχ δικαίωμα στο να βλέπει Μισθούς, να κάνει εκτυπώσεις κλπ).
 • Ιστορική παρακολούθηση των αλλαγών που γίνονται από τους χρήστες στο Βασικό Αρχείο των εργαζομένων, με πληροφόρηση Χρήστη/Ημερομηνίας/Ώρας καθώς και το είδος και το περιεχόμενο της κάθε αλλαγής που έγινε ανά εργαζόμενο.
 • Όλα τα υπολογιζόμενα ποσά (Αμοιβών/Κρατήσεων/Εισφορών/ΦΜΥ κλπ), εμφανίζονται στην οθόνη, την στιγμή που γίνεται η καταχώριση των Ημερών & Ωρών της Μηνιαίας Μισθοδοσίας. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αναλυτικής παρουσίασης στην οθόνη, του τρόπου υπολογισμού του ΦΜΥ (με δυνατότητα Μηνιαίας εκκαθάρισης).
 • Οι ΑΠΔ που αποστέλλονται στο ΙΚΑ “κλειδώνονται” (όπως και οι Μισθοδοτικές Περίοδοι κάθε φορά που γίνεται η πληρωμή των Εργαζομένων), ώστε ο χρήστης να μην μπορεί να την διαγράψει ή να την επανυπολογίσει κατά λάθος. Με εύκολο και πανομοιότυπο τρόπο γίνεται το “ξεκλείδωμα”.

Σύνδεση με οποιοδήποτε πρόγραμμα Οικονομικής Διαχείρισης

 • – Εκτός από την κλασσική εγγραφή Λογιστικής η οποία περιλαμβάνεται ως εκτύπωση στη Βασική Έκδοση της Μισθοδοσίας, προσφέρεται σαν πρόσθετο (module) και το πρόγραμμα το οποίο μπορεί αφ’ ενός να εκτυπώσει κωδικοποιημένη την Εγγραφή Λογιστικής, αφ’ ετέρου να την εξάγει και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο ASCII ή Excel), προκειμένου να γίνει αυτόματη εισαγωγή (Import) στην Εφαρμογή της Λογιστικής (προϋπόθεση πάντα είναι να υποστηρίζεται τέτοια λειτουργία από το λογιστικό πακέτο της επιχείρησης).
 • Δυνατότητα εισαγωγής του λογιστικού σχεδίου της επιχείρησης με τους λογαριασμούς της μισθοδοσίας από ASCII.
 • Αφού δηλώσουμε στην εφαρμογή τους λογαριασμούς που θα πρέπει να ενημερώνονται για κάθε είδος αμοιβής, το πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει:
  1. Την Συμψηφιστική Εγγραφή Μισθοδοσίας για την Γενική Λογιστική.
  2. Την Ταμειακή Εγγραφή Μισθοδοσίας για την Γενική Λογιστική.
  3. Την Συμψηφιστική Εγγραφή Μισθοδοσίας για την Αναλυτική Λογιστική (αν κρατάμε και Κέντρα Κόστους).
 • Η κωδικοποιημένη εγγραφή μπορεί να παραχθεί κατά όποια ανάλυση θέλουμε στον κάθε λογαριασμό. Για παράδειγμα, οι μικτές αποδοχές ανά εκμετάλλευση για την Γενική και ανά Κέντρο Κόστους για την Αναλυτική Λογιστική. Η πίστωση του λογαριασμού 33 ή του 53 να παράγεται ακόμη και ανά κωδικό εργαζόμενου, τα ασφαλιστικά ταμεία ασφαλώς και διαχωρίζονται κοκ.

Διαχείριση Οικοδομοτεχνικών Εισφορών και Έργων

Πλήρης υποστήριξη για οικοδομοτεχνικές επιχειρήσεις με ανάλυση του κόστους ανά έργο και δημιουργία της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) για το ΙΚΑ, σύμφωνα με τις ανάγκες της νομοθεσίας. MIS.

Σύγχρονη τεχνολογία

Η .ΝΕΤ Μισθοδοσία έχει δημιουργηθεί με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού.
Περιβάλλον Microsoft.NET.
Bάση δεδομένων Microsoft SQL Server >=2008.
Τεχνολογία Client – Server.
Άμεση επικοινωνία με Excel για εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων (import – export), καθώς και με το Word (merge) για δημιουργία custom εκτυπώσεων με πληροφορίες της επιλογής μας από τα δεδομένα του προγράμματος.