Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO services)

Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO services)

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων εισάγει για πρώτη φορά αναλυτικές διατάξεις για τον ρόλο, τις παρεχόμενες εγγυήσεις και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (άρθρα 37-40), ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του νέου νομικού πλαισίου.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ορισμένοι υπεύθυνοι αλλά και εκτελούντες την επεξεργασία υποχρεούνται πλέον να ορίζουν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). 

Προβλέπονται συγκεκριμένα καθήκοντα του DPO και αντίστοιχες υποχρεώσεις του εργοδότη του. Παράβαση των σχετικών με τον DPO διατάξεων επιφέρει κυρώσεις (βλ. άρθρα 37-38 και 83 σε συνδυασμό με αιτιολογική σκέψη 97 ΓΚΠΔ).

Επίσης ορίζεται ρητά στον Κανονισμό ότι τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων πρέπει να δημοσιοποιούνται προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων.Επιπλέον, προβλέπεται υποχρέωση για τον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία να ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή στοιχεία που αφορούν στον ορισμό του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ,έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ειδικό έντυπο, το οποίο καλούνται να συμπληρώνουν οι υπεύθυνοι και εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να ανακοινώσουν στην Αρχή τον ορισμό του υπευθύνου προστασίας σύμφωνα με την προαναφερθείσα υποχρέωσή τους.

Ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων σε πολλούς διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς . Οι εξειδικευμένες νομικές γνώσεις από την μία και το ευρύ φάσμα ειδικών τεχνικών γνώσεων πληροφορικής από την άλλη , καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικό τον ρόλο του DPO σε μία επιχείρηση .

Στην εταιρία μας διαθέτουμε πιστοποιημένους και έμπειρους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων που στην βάση της επιστημονικής τους κατάρτισης διαθέτουν πτυχία νομικής και πληροφορικής και συνδυάζουν την διεπιστημονικότητα .

Βασικό συστατικό της επιτυχίας μας , είναι η αναγνώριση του διεπιστημονικού πεδίου του θέματος και η συνεργασία και ομαδικότητα στην επίλυση των ζητημάτων και την συμβουλευτική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα μας , κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.