Έγγραφο συναίνεσης της εταιρίας «Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ»  

Αξιότιμη κυρία, κύριε, για την μεταξύ μας επικοινωνία δηλώσατε πως είστε φυσικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση που είστε ανήλικος και κάτω των 15 ετών,  επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες σχετικά με την γονική συναίνεση που απαιτείται.

Διαφορετικά, πρόκειται να συναινέσετε στα κάτωθι :

Χρόνος διατήρησης στοιχείων σας :

Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν στην εταιρεία μας και μόνον για διάστημα 180 ημερών πριν προβούμε στην διαγραφή αυτών.

Σκοπός διατήρησης :

Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν αποκλειστικά και μόνο για παρακολούθηση του αιτήματός σας.

Τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού 679/2016  [GDPR]:

 1. Στην ενημέρωση  (αρ 12, 13, 14)
  Αρχή διαφάνειας, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας Διάκριση: συλλογή των προσωπικών δεδομένων από το ίδιο το υποκείμενο ή όχι Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο επεξεργασίας (πχ ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, σκοπούς και νομική βάση επεξεργασίας κ. α.)
 2. Στην πρόσβαση (αρ 14)
  Λήψη επιβεβαίωσης για την επεξεργασία ή μη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο επεξεργασίας Εάν υφίστανται επεξεργασία τότε δύναται να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά
 3. Στην διόρθωση (αρ 15)
  Δικαίωμα του υποκειμένου επεξεργασίας να απαιτήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν είτε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. Στην λήθη (αρ 16)
  Δικαίωμα του υποκειμένου επεξεργασίας να αιτηθεί τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τους αναφερόμενους στον κανονισμό λόγους. Περιορισμός Δικαιώματος στη λήθη : ύπαρξη νομικής υποχρέωσης προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, δικαιώματα άλλων προσώπων, σκοποί επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας που επιβάλλουν τη διατήρηση των δεδομένων
 5. Στον περιορισμό της επεξεργασίας (αρ 18)
  Το υποκείμενο της επεξεργασίας δύναται να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένας από τους περιοριστικά αναφερόμενους στον κανονισμό λόγους
 6. Στην φορητότητα των δεδομένων σας (αρ 20)
  Δικαίωμα του υποκειμένου να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας και να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας
 7. Στην εναντίωση (αρ 21, 22)
 8. Το υποκείμενο της επεξεργασίας δικαιούται να αντιτάσσεται ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όταν η επεξεργασία αυτή εδράζεται είτε σε εκπλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος είτε στην ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος

Το υποκείμενο της επεξεργασίας έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών αυτής της συναίνεσης, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thinx.gr ή γράψτε μας στη διεύθυνση:

ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΕ
Λ. Παπανικολάου 50,
57010 Θεσσαλονίκη
ή
καλέσετε μας στο τηλέφωνο
+30 2310 638 030