Έρευνα, Ανάπτυξη λύσεων, Επιχειρηματικής Ευφυίας, Data Integration, Activity Based Costing και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας, οι οποίες αναλύονται συνοπτικά:

 • Data Integration: Αναφέρεται στην δημιουργία ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής πληροφοριών με σκοπό την επιτελική εκμετάλλευση τους για την βελτίωση των λειτουργικών και οικονομικών δεικτών στην Επιχείρηση-Οργανισμό. Ειδικότερα οι λύσεις είναι:
  • Datawarehousing (Εξαγωγή-Μετασχηματισμός και Φόρτωση παραγωγικών δεδομένων από πολλαπλές πηγές σε ενιαία Βάση Δεδομένων, Ολοκληρωμένη Αποθήκη Πληροφοριών από τις Παραγωγικές πηγές δεδομένων της Επιχείρησης)
  • Data Cleansing (Μονοσήμαντη Απεικόνιση των Οντοτήτων της Επιχείρησης στα Παραγωγικά Συστήματα Δεδομένων)
  • Business Intelligence (Δυναμικό Σύστημα Αναφορών, Ad Hoc Analysis, Επιτελική Εκμετάλλευση της Εταιρικής Πληροφορίας)
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιχειρηματικής Αποδοτικότητας — Enterprise Performance Management: Αναφέρεται στη διαχείριση του μοντέλου λειτουργίας της επιχείρησης με τη χρήση ορθολογικότερης προσέγγισης της δομής και τον υπολογισμό του κόστους πάνω σε ένα ευρύ φάσμα κοστολογικών αντικειμένων. Η δημιουργία ενός συνόλου από Δείκτες Απόδοσης, εστιάζει στη ενδο-επιχειρησιακή συνεργασία και διαχέει το καθεστώς ελέγχου απόδοσης με ισόρροπο τρόπο σε όλη την Επιχείρηση. Ειδικότερα οι λύσεις είναι:
  • Process Management (Απεικόνιση του Δυναμικού Μοντέλου Λειτουργίας της Επιχείρησης και υπολογισμός κόστους των επί μέρους δραστηριοτήτων)
  • Activity-Based Costing (Κοστολόγηση Προϊόντων, Καναλιών Διανομής και Πελατών με βάση τις δραστηριότητες τους)
  • Balanced Scorecard (Σύστημα Δεικτών συνολικής παρακολούθησης των ενεργειών βελτιστοποίησης της Εταιρικής Απόδοσης)
 • Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων CRM
 • Ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Μοντέλου της Επιχείρησης για την αποτελεσματική υιοθέτηση λύσης CRM, Gap Analysis, Μελέτη Μετάπτωσης και Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας (Value Adding Services). Project Management έργων CRM.
 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων & εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής
 • Εκπόνηση μελετών και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως επίσης και Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Λειτουργία Εξειδικευμένων Συστημάτων Πληροφορικής (Activity – Based Costing, Business Intelligence, Datawarehousing, CRM, e – Business), που βασίζεται σε Προϊόντα λογισμικού και αντίστοιχη τεχνογνωσία των στελεχών της «Λύσεις Πληροφορικής ΙΚΕ» με στόχο την πληρέστερη και σφαιρική κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης.
 • Επιμόρφωση και Κατάρτιση στους τομείς Πληροφορικής, Παραγωγής και άλλων παρεμφερών, κυρίως με τη μορφή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων.
Έρευνα & Νέες Τεχνολογίες