Τεχνολογικά προηγμένες Εφαρμογές Μισθοδοσίας

Η διαχείριση της μισθοδοσίας και των στοιχείων εργαζομένων αποτελεί μια κρίσιμη διαδικασία που συχνά αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα. Λαμβάνοντας υπόψιν τις σημερινές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία της στην ανάπτυξη εφαρμογών μισθοδοσίας εξαιρετικά φιλικών προς το χρήστη και με ακρίβεια ως προς το αποτέλεσμα, η Τhinx Information Solutions διαθέτει εξαιρετικές λύσεις Μισθοδοσίας για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για εφαρμογές τελευταίας τεχνολογίας, που αντιμετωπίζουν ταχύτατα και αξιόπιστα οποιαδήποτε μισθοδοτική περίπτωση.

Είναι ανεπτυγμένες σε γραφικό περιβάλλον και εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδoμένων (RDBMS).

 • πλήρη παρακολούθηση στοιχείων εργαζομένων,
 • αυτοματοποίηση εργασιών,
 • ευέλικτο σχεδιασμό μισθοδοσίας,
 • ολοκληρωμένη πληροφόρηση,
 • συμμορφούμενο με τις νέες απαιτήσεις (Εργάνη, ψηφιακή κάρτα εργαζομένων)
 • προαιρετική σύνδεση με ωρομέτρηση (ρολόγια παρουσίας προσωπικού).

Πλήρης παρακολούθηση στοιχείων εργαζομένων

Οι λύσεις μας επιτρέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των πάγιων και σταθερών οικονομικών στοιχείων των εργαζομένων. Επιπλέον, παρέχουν δυνατότητες, όπως:

Καταχώριση απεριόριστων Ασφαλιστικών Ταμείων, Ειδικών Επιδομάτων και Αποδοχών ανά εργαζόμενο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίζει τα παραπάνω πεδία, να τα μεταβάλει, να τα καταργεί και να προσθέτει καινούργια, δηλώνοντας απλά το ημερομηνιακό διάστημα, που θα ισχύει το κάθε ένα.

Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας των δεδομένων σε όλο το φάσμα της μισθοδοσίας που εξασφαλίζεται με τη δυνατότητα καθορισμού του διαστήματος ισχύος των περισσοτέρων πεδίων που αφορούν:

 • στα μισθολογικά στοιχεία εργαζομένου, όπως: οικογενειακή κατάσταση, μισθός, επιδόματα, ασφαλιστικά ταμεία, κ.λ.π.
 • σε όλες τις γενικές παραμέτρους του προγράμματος, όπως ποσοστά προσαύξησης για αργίες και υπερωρίες, ποσοστά χαρτοσήμου, κ.λ.π.
 • σε όλους τους τύπους υπολογισμού των μισθολογικών στοιχείων περιόδου που βρίσκονται στα φύλλα μισθοδοσίας,
 • σε όλους τους αριθμητικούς πίνακες, όπως πίνακας φόρου μισθωτών υπηρεσιών, κ,λπ. .

Αναλυτική παρακολούθηση των δόσεων δανείων ή των πωλήσεων σε είδος που χορηγεί η επιχείρηση στους εργαζόμενους. Η εφαρμογή προτείνει τον αριθμό των δόσεων που προκύπτουν από το ποσό του δανείου και από το ποσό της συμφωνηθείσας δόσης και το υπολογίζει αυτόματα στις μισθοδοτικές περιόδους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παρέμβει και να μεταβάλει τη ροή των δόσεων στις μισθοδοτικές περιόδους.

Διατήρηση όλων των προηγούμενων οικονομικών ετών στο ίδιο σετ αρχείων, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από όλες τις προηγούμενες χρήσεις.

Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την αναπαράσταση της πλήρους εικόνας οποιασδήποτε μισθολογικής περιόδου στο παρελθόν, καθώς και τη δυνατότητα επαναϋπολογισμού της, βάσει των εκάστοτε στοιχείων σε ισχύ (υπολογισμός αναδρομικών παλαιοτέρων οικονομικών χρήσεων).

Αυτοματοποίηση εργασιών

Εκτελούνται ταχύτατα και αυτοματοποιημένα όλες οι εργασίες που σχετίζονται με τον υπολογισμό και την έκδοση της μισθοδοσίας, όπως:

 • Καθορισμός μισθολογικής περιόδου,
 • Αυτόματη εισαγωγή στοιχείων με δυνατότητα μεταβολής τους,
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας,
 • Προβολή αποτελεσμάτων,
 • Μεταβολή αποτελεσμάτων.

Ευέλικτος σχεδιασμός μισθοδοσίας

Ευέλικτη και δομημένη σχεδίαση των φύλλων υπολογισμού με την εισαγωγή της έννοιας των συναρτήσεων, μέσω των οποίων ομαδοποιούνται οι ομοειδείς υπολογισμοί μισθολογικών στοιχείων και αποκρύπτεται η πολυπλοκότητα των υπολογισμών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επαναχρησιμοποίηση των ίδιων μισθολογικών στοιχείων για τη σχεδίαση πολλών συναρτήσεων.

Δυνατότητα καθορισμού αθροιστών από το χρήστη και ορισμός τους στην εφαρμογή, χωρίς μεταβολή της λειτουργίας της. Η χρήση των αθροιστών διευκολύνει σημαντικά την άντληση δεδομένων από την εφαρμογή και την περαιτέρω αξιοποίησή τους σε εκτυπώσεις.

Ολοκληρωμένη πληροφόρηση

Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης πολλών εκτυπώσεων, για τον έλεγχο της μισθοδοσίας και των αποτελεσμάτων της. Οι διαθέσιμες εκτυπώσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Μισθοδοσίας,
 • Ελεύθερες,
 • Σχεδιαζόμενες.
Προσφέρουν επιπλέον:
 • Αναβάθμιση των προτύπων φύλλων υπολογισμού μισθωτών και ημερομισθίων με όλες τις τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από την νομοθεσία μέσω ενσωμάτωσής τους στις νέες εκδόσεις (updates), ενώ παράλληλα διατηρείται ο ευέλικτος και ανοικτός σχεδιασμός της εφαρμογής με παράκαμψη (override) τμημάτων του φύλλου υπολογισμού, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής με τη σχεδίαση άρθρων μισθοδοσίας.
 • Συμβατότητα με μηχανογράφηση τράπεζας
 • Δυνατότητα εκτύπωσης Προσωρινών Διμήνων Φ.Μ.Υ.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.
 • Μηχανογράφηση ΕΦΚΑ.
  • Παραγωγή αρχείου MHXMESA
  • Αναλυτική Κατάσταση Εισφορών Τριμήνου
  • Συγκεντρωτική Κατάσταση Εισφορών Τριμήνου
 • Δυνατότητα εκτύπωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης και Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Παραγωγή αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών
 • Δυνατότητα οριστικοποίησης (κλείδωμα) του υπολογισμού της μισθολογικής περιόδου, ώστε να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή της.
 • Υπολογισμό αναδρομικών σε ξεχωριστή μισθολογική περίοδο και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε περίοδο, ώστε να προκύψουν αυτόματα τα διορθωτικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν.
 • Δυνατότητα υπολογισμού δοκιμαστικών περιόδων για έλεγχο, χωρίς μεταβολή των πραγματικών αποτελεσμάτων της μισθοδοσίας.
 • Δυνατότητα επιλεκτικής μεταβολής των αποτελεσμάτων του υπολογισμού από το χρήστη και επαναϋπολογισμός των υπολοίπων στοιχείων με βάση τα μεταβληθέντα.
Μισθοδοσία – HRM
Μισθοδοσία – HRM