Το WMS, ένα εξελιγμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης  αποθηκών το οποίο καλύπτει όλες τις δραστηριότητες, όπως:

 1. παραλαβή εμπορευμάτων
 2. απόθεση
 3. διαχείριση αποθεμάτων
 4. διεκπεραίωση παραγγελιών
 5. συλλογή και προετοιμασία αποστολής
 6. οριστικοποίηση φόρτωσης.
 7. ανατροφοδοσίες των θέσεων συλλογής από τις θέσεις stock
 8. μεταφορά α’ και βοηθητικών υλών στην παραγωγή
 9. απογραφή
 10. και πολλά άλλα

Αναλυτικότερα:

 • ASN Management (Αναμενόμενες Παραλαβές)
  Η αναμενόμενη παραλαβή χρησιμεύει για τη καταχώρηση της αποστολής του προμηθευτή ώστε να εντοπίζονται τυχόν λάθη κατά την παραλαβή των ειδών στην αποθήκη.
 • Receipts (Παραλαβές)
  Η παραλαβή των εμπορευμάτων γίνεται στις ράμπες, όπου τα εμπορεύματα ελέγχονται ως προς τα σχετικά έγγραφα και ταυτοποιούνται οι κωδικοί, οι ποσότητες, οι συσκευασίες και τα λοιπά στοιχεία του αποθέματος. Το σύστημα υποστηρίζει την έκδοση ετικετών γραμμωτού κώδικα (barcode).
 • Put-away (Απόθεση)
  Η απόθεση εκτελείται με ασύρματα τερματικά (RF), όπου ο χρήστης αφού σαρώσει (scanning) το barcode της ετικέτας (π.χ. ετικέτα παλέτας σύμφωνα με το EAN 128) αποθέτει σε μια θέση αποθήκευσης. Οι χρήστες επιβεβαιώνουν τη θέση όπου μετακινούν τα συγκεκριμένα προϊόντα, σαρώνοντας συνήθως ή πληκτρολογώντας το σχετικό κωδικό της θέσης.
 • Sales Orders Management (Διεκπεραίωση Παραγγελιών)
  Οι παραγγελίες μπορούν να καταχωρηθούν στο σύστημα χειροκίνητα ή να «κατέβουν» μέσω γέφυρας από ένα εξωτερικό εμπορικό-λογιστικό σύστημα του πελάτη, να διαχειριστούν και στη συνέχεια να ανατεθούν στους χειριστές προς εκτέλεση.
 • Picking (Συλλογή)
  Υποστηρίζεται συλλογή ανά παραγγελία πελάτη η οποία μπορεί να εκτελεστεί με ασύρματα τερματικά (RF). Ο χρήστης σαρώνει (scanning) το barcode της ετικέτας του είδους που συλλέγει ή (σε περίπτωση έλλειψης barcode) καταχωρεί τον κωδικό του, και επιβεβαιώνει την ποσότητα που συνέλεξε αλλά και την θέση από την οποία το πήρε σαρώνοντας συνήθως ή πληκτρολογώντας το σχετικό κωδικό της θέσης αποθήκευσης.
 • Quality Control (Ποιοτικός Έλεγχος)
  Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα για δέσμευση/αποδέσμευση αποθέματος για λόγους ποιοτικού ελέγχου, καραντίνας, αλλαγής τιμών κα.
 • Counting (Απογραφή)
  Υποστηρίζεται απογραφή με ασύρματα τερματικά μεγιστοποιώντας έτσι την παραγωγικότητα του υπάρχοντος προσωπικού.
 • Returns (Επιστροφές)
  Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης των επιστρεφομένων ποσοτήτων αλλά και των αιτιών για τις οποίες τα προϊόντα επεστράφησαν από πελάτες. Οι αιτίες προκαθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Shipping (Φόρτωση)
  Είναι το τελικό στάδιο προετοιμασίας των παραγγελιών το οποίο παρέχει τη δυνατότητα να οριστικοποιούμε την φόρτωση και συνεπώς να εξάγουμε το συγκεκριμένο απόθεμα από την αποθήκη.
WMS – Warehouse managment