Νέα λύση διαχείρισης Αποθηκών

 • Διαχείριση Εισαγωγών
  • Παραλαβές
  • Παραγωγή (χορήγηση – παραλαβή)
  • Ποιοτικός Έλεγχος
  • Cross Docking
  • Επιστροφές
 • Διαχείριση Παραγγελιών – Διακινήσεων
  • Προετοιμασία Παραγγελιών
  • Διαχείριση αποθεμάτων και παρτίδων (ιχνηλασιμότητα)
  • Προετοιμασία κυμάτων συλλογής παραγγελιών
  • Προγραμματισμός φορτώσεων
  • Διαχείριση μεταξύ αποθηκών
  • Διαχείριση υποκατασκευών
 • Εσωτερικές Διακινήσεις
  • Εντολές αποθήκευσης
  • Διαχείριση αποθηκευτικών θέσεων
  • Ανατροφοδοτήσεις
 • Διαχείριση Αποστολών
  • Συσκευασία (packing) και φόρτωση
  • Σήμανση μονάδων logistics
  • Έλεγχος φόρτωσης
  • Έκδοση παραστατικών
 • Διαχείριση Απογραφών
  • Κανονικές – Μερικές απογραφές
  • Κυκλικές απογραφές
 • Interface με άλλα Συστήματα
  • Διασύνδεση με ERP (συνεργάζεται με τα περισσότερα της αγοράς)
 • Διαχείριση Ασύρματου Δικτύου και Εντολών Χειριστών

 Καλέστε μας για δωρεάν παρουσίαση.